REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "www.ecipeci.com"

obowiązujący od 10.03.2022 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.        Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ecipeci.com jest prowadzony przez przez ECIPECI RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ślęzie przy ul. Parkowej 31, NIP: 8961610560, REGON: 521148802, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950460.

 

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: ECIPECI RETAIL Sp. z o.o., ul. Parkowa 31, 55-040 Ślęza

2) adres poczty elektronicznej: kontakt@ecipeci.com

3) numer telefonu: +48507604699,

 

 1.        Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) ECIPECI – ECIPECI RETAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ślęzie przy ul. Parkowej 31, NIP: 8961610560, REGON: 521148802, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950460;

2) Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez ECIPECI dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ecipeci.com;

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, który dokonuje czynności prawnej z ECIPECI niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

 5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których ECIPECI skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie ECIPECI przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2.        Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.  
 3.        Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1.        Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1.        ECIPECI świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.ecipeci.com.
 2.        Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3.        Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4.        Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 5.        Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.ecipeci.com zakładki „Zaloguj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6.        Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), Imienia i Nazwiska oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7.        Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez ECIPECI wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8.        Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9.        Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie ECIPECI za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecipeci.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy ECIPECI wskazany w § 1 punkt 2.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 10.    ECIPECI może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1.    ECIPECI może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 2.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 3.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1.        Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.ecipeci.com.
 2.        Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3.        Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4.        W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.ecipeci.com skompletować zamówienie i je potwierdzić przyciskiem „Przejdź do realizacji zamówienia”, zalogować się jeśli Klient posiada już  konto, zarejestrować jeśli nie, lub dokonać zakupów bez rejestracji wypełniając formularz zamówienia, potwierdzić adres dostawy, wybrać sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” lub „Potwierdzam zamówienie”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”  lub „Potwierdzam zamówienie” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5.        Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Realizuje zamówienie” lub „Przejdź do realizacji zamówienia”, Klient wybiera sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 6.        W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) adres dostawy, na który ma być dostarczony towar;

4) w przypadku gdy jako sposób dostarczenia towaru został wybrany Paczkomat InPost należy wybrać nazwę paczkomatu do którego paczka ma być wysłana.

 1.        Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 2.        Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i innych krajów do których dostępna jest wysyłka.
 3.        Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.ecipeci.com w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 4.    W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę” lub „Potwierdzam zamówienie”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru  i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Koszyk” lub „Kontynuuj zakupy” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 5.    Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie ECIPECI oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 7.    Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez ECIPECI wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od ECIPECI z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a ECIPECI. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8.    Świadczenie przez ECIPECI usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez ECIPECI za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez ECIPECI albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 4 Ceny towarów

 1.        Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki.
 2.        Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3.        Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4.        Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5.        Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 1.  Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24  oraz iMOJE oraz Paypal - Klient może dokonać zapłaty z góry za zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem wybranego doręczyciela na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub przez system Paczkomatów InPost.
 1.        Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 3 dni od otrzymania od ECIPECI wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.
 2.        Płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych iMoje oferowanego przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909., zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://data.imoje.pl/docs/imoje_regulamin_platnosci.pdf lub serwisu Paypal - PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full
 3.        Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Metody  płatności” pod adresem: https://www.ecipeci.com/pl/pl/content/5-bezpieczenstwo-zakupow-i-formy-platnosci,  oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.imoje.pl/ i https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1.        Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie wszystkich krajów które można wybrać w adresie dostawy.
 2.        Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

1) przez system Paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, albo

2) za pośrednictwem InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 1.        Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 2.        Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 3.        W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.
 4.        Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

              1) 11,00 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu.

              2) 16,00 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a płatność dokonywana jest przy odbiorze (za pobraniem),

 1.         Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez ECIPECI potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności lub otrzymania przez ECIPECI potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Czas realizacji jest zależny od wybranego sposobu dostawy i dostępny jest w trakcie składania zamówienia  
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie (List Polecony) oraz UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1/3
 3. Koszty dostarczenia zamówionego towaru poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

                1) 25,00 zł - dostawa za pomocą Poczty Polskiej 

                 2) Cena dostawy za pomocą UPS oraz DHL Express uzależniona jest od kraju wysyłki oraz wybranego sposobu (DHL Express, UPS Express, UPS Standard)

       10. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez ECIPECI potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

       11. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z paragonem wystawionym przez ECIPECI obejmującym przedmiot zamówienia. Na życzenie Klienta ECIPECI może wystawić fakturę VAT.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1.        Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2.        Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której ECIPECI wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1.        Konsument może odstąpić od umowy informując ECIPECI o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: ECIPECI RETAIL Sp. z o.o., ul. Parkowa 31, 55-040 Ślęza, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecipeci.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2.        Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3.        W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim ECIPECI przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4.        W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar ECIPECI niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował ECIPECI o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: ECIPECI RETAIL Sp. z o.o., ul. Parkowa 31, 55-040 Ślęza, z dopiskiem „Zwrot”.
 5.        Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6.        Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ECIPECI, ECIPECI nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7.        W przypadku odstąpienia od umowy ECIPECI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ECIPECI.
 8.    Zwrot płatności zostanie dokonany przez ECIPECI przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9.    ECIPECI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11.    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1.        ECIPECI jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). ECIPECI ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. ECIPECI odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2.        Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład na piśmie na adres:

ECIPECI RETAIL Sp. z o.o.,

ul. Parkowa 31,
55-040 Ślęza
z dopiskiem „Reklamacja”.

 1.        Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć ECIPECI dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2.        Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem http://www.ecipeci.com/img/cms/Reklamacja_towaru.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 3.        Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt ECIPECI dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
 4.        ECIPECI rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5.        Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecipeci.com,

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 507604699.

 1.        Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ECIPECI. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2.        W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, ECIPECI zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 9 Gwarancja

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta. Producent udziela rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w paragrafie 8 - Procedury rozpatrywania reklamacji
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 3. ECIPECI udziela gwarancji, że zakupiony produkt będzie sprawny podczas biegu niniejszej gwarancji. W przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy podczas biegu niniejszej gwarancji, ECIPECI dokona bezpłatnej naprawy. 

  Bezpłatna naprawa gwarancyjna może być uzyskana tylko w momencie zaprezentowania oryginału faktury lub rachunku lub paragonu wystawionego klientowi przez sprzedawcę detalicznego, u którego produkt został zakupiony. 

  ECIPECI rezerwuje sobie prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego, jeżeli powyższe wymagania są niekompletne. ECIPECI zastrzega sobie prawo naprawy produktu, stosując części regenerowane bądź nowe, bądź wymianę produktu na inny, nowy lub regenerowany produkt. ECIPECI zastrzega sobie również prawo do wymiany produkt na inne tego samego rodzaju, posiadające taką samą lub wyższą jakość jak niesprawny produkt przed usterką.

 4. Uzyskanie serwisu gwarancyjnego

  Serwis gwarancyjny jest dostępny w biurze ECIPECI. 

  Jakikolwiek koszt transportu produktu do oraz od biura ECIPECI będzie pokryty przez klienta.

 5. Ograniczenia:

  ECIPECI nie udziela gwarancji w poniżej wymienionych przypadkach: 
  – Naprawa lub wymiana części zużywających się w drodze normalnego użytkowania produktu, 
  – Produkty zużywające się,  
  – Części ulegające zużyciu (np. rzep) nie są objęte niniejszą gwarancją, 

 6. Serwis gwarancyjny jest wyłączony, jeżeli szkoda lub usterka została spowodowana przez: 

  – Niewłaściwe użytkowanie, nadmierne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika i/lub w innych odpowiednich dokumentach przeznaczonych dla użytkownika, włączając w to między innymi, niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie i nadmierne uderzenia, 
  – Korozję, brud, wodę oraz piasek, 
  – Niewłaściwe opakowanie produktu zwróconego do ECIPECI, 
  – Wypadki oraz klęski żywiołowe lub jakąkolwiek inną przyczynę będącą poza kontrolą firmy ECIPECI, włączając w to między innymi pioruny, wodę, ogień, rozruchy społeczne oraz niewłaściwą wentylację. 

 7. Inne uwagi

  Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.        Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2.        Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

2) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214),

3) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

 1.        W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 2.        Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr

Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej ECIPECI Retail sp. z o.o. do kontaktu z Klientami: kontakt@ecipeci.com

 1.        Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności

 1.        Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są przetwarzane przez ECIPECI RETAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ślęzie przy ul. Parkowej 31, NIP: 8961610560, REGON: 0000950460, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950460, która jest administratorem danych osobowych.
 2.        Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji i złożenia zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3.        Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4.        Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio kurierem lub przez system Paczkomatów InPost oraz UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w przypadku wysyłki towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej .W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5.        Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z ECIPECI na adres:

ECIPECI RETAIL Sp. z o.o.,

ul. Parkowa 31,
55-040 Ślęza

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecipeci.com.

 1.        Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z ECIPECI w sposób wskazany w punkcie 5 powyżej.
 2.        ECIPECI, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3.        ECIPECI wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 4.        Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Sklepu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Sklepu.
 5.    Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu.
 6.    Użytkownik Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu.
 7.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem http://www.ecipeci.com/informacje/2-polityka-prywatnosci.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.ecipeci.com, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3. ECIPECI honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem http://www.ecipeci.com/informacje/3-regulamin. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. ECIPECI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego http://www.ecipeci.com/informacje/3-regulamin wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://www.ecipeci.com/pl/content/3-regulamin przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy ECIPECI - w terminie 14 dni kalendarzowych od wejścia w życie zmian Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2022 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. 

Załącznik nr 1 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.        Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. ECIPECI RETAIL Sp. z o.o., ul. Parkowa 31, 55-040 Ślęza, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): kontakt@ecipeci.com, numer telefonu: +48 507 604 699, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecipeci.com lub pismo wysłane pocztą na adres:

ECIPECI RETAIL Sp. z o.o.,

ul. Parkowa 31,
55-040 Ślęza,

z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1.        Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

ECIPECI RETAIL Sp z o.o.,

ul. Parkowa 31,
55-040 Ślęza,

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ECIPECI RETAIL Sp. z o.o.,

ul. Parkowa 31,
55-040 Ślęza ,

e-mail: kontakt@ecipeci.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

     data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     Adres
                                                                          

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.